EN
SİZİNLE İLETİŞİM KURMAK İÇİN LÜTFEN FORMU EKSİKSİZ DOLDURUNUZ.
Tercih edilen iletişim dili

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

 • Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca Halikarnas Turizm ve Yatırım Anonim Şirketi’nin yürüteceği pazarlama faaliyetlerinden haberdar olmayı, bu kapsamda tarafıma sms, e-posta kanalı ile ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ediyorum.
 • Aşağıda yer alan aydınlatma metnine istinaden Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işbu iletişim formunda yer alan bilgilerimin, Halikarnas Turizm ve Yatırım Anonim Şirketi tarafından yürütülecek pazarlama faaliyetleri kapsamında işlenmesine onay veriyorum.
 • Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, aşağıda detaylı olarak yer alan süreç ve veri işleme amacı ve veri kategorileri ile sınırlı olmak üzere, veri sorumlusu Halikarnas Turizm ve Yatırım Anonim Şirketi tarafından gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında işlenmesine ilişkin Halikarnas Turizm ve Yatırım Anonim Şirketi’nin beyan ve açıklamalarını içermektedir.

Halikarnas Turizm ve Yatırım Anonim Şirketi ile Kişisel Verilere İlişkin Bilgilendirme kapsamında tarafınızca arz edilmiş olunan bilgilerinizi bizimle paylaşmanız durumunda işbu kapsamda tarafımıza iletilen tüm kişisel verileriniz, Halikarnas Turizm ve Yatırım Anonim Şirketi nezdinde yer alan veri tabanında Kanun gereği basiretli bir tacirin göstermesi gerekli özen doğrultusunda gizli olarak saklanacak ve tarafımıza kullanılması için vermiş olduğunuz bu bilgiler aşağıda belirtilenler dışındaki herhangi bir sebebin varlığı halinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

 • HALİKARNAS TURİZM VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ TARAFINDAN İŞLENEN VERİLER

Halikarnas Turizm ve Yatırım Anonim Şirketi veri sahibinin açık rızasıyla veya Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddelerinde öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın genel ve özel nitelikli kişisel verileri işleyebilmektedir.
Halikarnas Turizm ve Yatırım Anonim Şirketi tarafından, ilgili mevzuatta yer alan esaslar doğrultusunda, veri sahibi ilgili kişi ile Halikarnas Turizm ve Yatırım Anonim Şirketi arasındaki ilişki türü ve niteliğine göz önünde bulundurulduğunda aşağıda belirtilen türde veriler işlenebilmektedir:

 • Ad, soyadı, meslek, unvan, çalışılan kurum/kuruluş bilgisi, eğitim geçmişi, çalışma geçmişi, cinsiyet, medeni duruma yönelik veriler,
 • Kimlik, pasaport, sürücü belgesi gibi kimlik tespitine yönelik belgelerde yer alan doğum tarihi, doğum yeri, kimlik numarası ve fotoğraf gibi veriler,
 • Ev, iş yeri veya geçici ikamet yerine ait adres, telefon, elektronik posta ve faks numarası gibi iletişim bilgileri,
 • Veri sahibinin (müşteri-üye) sosyal medya hesaplarıyla hizmet alınan üçüncü taraf şirketlerinin platformlarına bağlanılması durumunda veri sahibinin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler.
 • HALİKARNAS TURİZM VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI   

Halikarnas Turizm ve Yatırım Anonim Şirketi kişisel verileri sayılanlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda sayılanlarla benzer amaçlar için işler:

 • Hizmet alınan üçüncü taraf şirketlerin hazırladığı altyapı aracılığı ile veri sahibi tarafından Halikarnas Turizm ve Yatırım Anonim Şirketi ile Kanun esasına göre paylaşılan verilerin;
  • Astay Gayrimenkul İnşaat Yatırım ve Turizm Anonim Şirketi,
  • Atikpasha Turizm Anonim Şirketi,
  • Sultanahmet Turizm Anonim Şirketi,
  • Halikarnas Turizm ve Yatırım Anonim Şirketi,
  • Etiler Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi’ne ait kampanya, indirim ve buna ilişkin pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri konumundaki ilgili kişinin tercih ve ihtiyaçlarının tespit edilerek müşterilere verilecek hizmetlerin bu kapsamda şekillendirilmesi, güncellenmesi,
 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanun’un kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümleri, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere mevcut yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, Astay Gayrimenkul İnşaat Yatırım ve Turizm Anonim Şirketi’nin hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak.

Kanun’un 5 ve 6. maddeleri, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine yönelik şartları ortaya koymaktadır. Özel nitelikli kişisel veriler Kanun’da sınırlı bir şekilde sayılmış olup kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini içermektedir. Kanun’un 5. maddesi özel nitelikli olmayan kişisel verilerin işlenme şartlarını belirlerken, özel nitelikli verilerin işlenme şartları 6. maddede düzenlenmiştir. 

Bahsi geçen maddelere göre özel nitelikli olmayan kişisel veriler aşağıdaki hallerde işlenebilecektir:

 • Veri sahibinin açık rızası bulunması. 
 • Veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için ilgili verilerin işlenmesinin zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması.
 • Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

Özel nitelikli kişisel veriler ise, aşağıda öngörülen şartlara tabi şekilde işlenebilecektir: 

 • Veri sahibinin açık rızası bulunması. 
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri) açısından işlemenin kanunlarda öngörülmesi. 
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler açısından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi. 

Kişisel verilerin işlenmesinde açık rızanın aranmadığı istisnai haller
Aşağıda sayılan ve kanundan doğan istisnai hallerde açık rıza alınmadan kişisel verileri işleyebiliriz:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;
 • Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan Halikarnas Turizm ve Yatırım Anonim Şirketi’nin meşru menfaatlerimiz için verilerinizi işlememizin zorunlu olması.
 • KANUN KAPSAMINDA MEVCUT HAKLARINIZ;

Kanun kapsamında aşağıda yer alan hususlar hakkın bilgi almak için Halikarnas Turizm ve Yatırım Anonim Şirketi ile her zaman iletişime geçebilirsiniz;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
 • İşleme amacını ve amaca uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenmek,
 • Kişisel verilerin aktarıldığı kişileri bilmek,
 • Eksik veya yanlış işleme halinde düzeltme istemek ve şartları gerçekleşmişse kişisel verilerin silinmesini istemek ve bu taleplerinin üçüncü kişilere iletilmesi,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
 • Kanuna aykırı işleme sebebiyle zarara uğraması halinde zararını talep etmek.
 • HALİKARNAS TURİZM VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ USULÜ 

Halikarnas Turizm ve Yatırım Anonim Şirketi, Kanun’da öngörüldüğü şekilde, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerine veri sorumlusu olarak kişisel verileri hangi amaçla işlediği, işlenen kişisel verileri kime ve hangi amaçlarla aktarabileceği, kişisel veri toplama yöntem ve hukuki sebebi ile veri sahibinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır. 

Herhangi bir süreç, Kanun uyarınca açık rıza alınmasını gerekli kıldığı takdirde, Halikarnas Turizm ve Yatırım Anonim Şirketi tarafından yukarıda bahsi geçen bilgilendirmenin yapılması sonrasında veri sahiplerinden açık rızaları alınmaktadır. 

 • KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verilerin yurt içine aktarımı
Halikarnas Turizm ve Yatırım Anonim Şirketi, kişisel verilerin aktarılması konusunda Kanun’da öngörülen ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından alınan karar ve düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmektedir.
Halikarnas Turizm ve Yatırım Anonim Şirketi söz konusu kişisel verileri, açık rızanıza istinaden, sadece yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olmak üzere; Astay Gayrimenkul İnşaat Yatırım ve Turizm Anonim Şirketi, Atikpasha Turizm Anonim Şirketi,  Sultanahmet Turizm Anonim Şirketi, Etiler Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi ile Halikarnas Turizm ve Yatırım Anonim Şirketi’nin sözleşme ilişkisi içinde olduğu yurt içi ve/veya yurt dışındaki üçüncü kişilerle ve bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşabilecektir.
KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir.

BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ

TİCARET ÜNVANI
Astay Gayrimenkul İnşaat Yatırım ve Turizm A.Ş.
MERKEZİ
Büyükdere Caddesi No:168 Levent-Beşiktaş/İstanbul
TELEFON
0212 276 01 00
FAKS
0212 276 09 99
TAAHHÜT EDİLEN SERMAYE
55.708.195 TL
ÖDENMİŞ SERMAYE
55.708.195 TL
MERSİS NO
0091041571600015
VERGİ DAİRESİ
Beşiktaş Vergi Dairesi
VERGİ NO
0910415716
TİCARET SİCİL NO
534952
YÖNETİM KURULU
Muhammet Mesut Toprak – Yönetim Kurulu Başkanı
Halil Bülent Çorapçı – Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Osman Hulusi Toprak – Yönetim Kurulu Üyesi
Ferda Besli – Yönetim Kurulu Üyesi

BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASI

ÜNVANI
PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
ADRESİ
BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat:9 Akaretler-Beşiktaş/İstanbul
TEL
(0212) 326 60 60
FAKS
(0212) 326 60 50
VERGİ DAİRESİ, SİCİL NO
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 1460022405